Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů:
Obec Lány existuje dle zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů - Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., § 1, § 2
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, se kterými samostatně hospodaří a to za podmínek stanovených zákonem.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

 


Zastupitelstvo obce Lány pro období 2014-2018

 


Starostka obce Lány : Jarmila Nádvorníková

Zástupce starostky obce Lány : Vladimír Michálek

Hospodářka obce Lány : Jana Pešková

Členové zastupitelstva obce Lány : Miluše Kolářová, Jaroslav Nádvorník, Josef Pospíšil

Finanční výbor obce Lány : předseda : Miluše Kolářová, členové finanční komise : Josef Pospíšil, Jaroslava Michálková

Kontrolní výbor obce Lány : předseda : Jaroslav Nádvorník, členové kontrolní komise : Zdeněk Dvořák, Pavel Malchar

 


Úřední hodiny:


 

Pondělí : 18.00 - 19.00 hodin 

Veřejné schůze obecního zastupitelstva: vždy první pátek v měsíci (pokud nebude stanoveno jinak)

 

 


Příjem a podání žádostí: 


 

 Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem) musí splňovat minimálně tyto náležitosti: 

- komu je žádost určena

- jaká konkrétní informace je požadována

- kdo žádost podává

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.
  

 


Lhůty pro vyřízeni žádosti: 


 

 Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.
 

 


Příjem a vyřízení odvolání: 


 

 Odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu

Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

Obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce.

Správní obvod obce s rozšířenou působností - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.